Lokal smittevernplan for Søgne vgs på rødt nivå

Smittevernsplan for Søgne videregående skole i koronatid 2020 

Denne planen bygger på smittevernveilederen for videregående skole publisert på UDIR. Den sentrale veilederen vil kunne endres, og denne planen er til enhver tid underordnet denne. Planen er basert på «rødt nivå» og vil måtte endres dersom myndighetene endrer nivå. Utgangspunktet er at skolens skal gi undervisning i samsvar med elevenes rettigheter og samtidig innenfor de gjeldende smittevernhensyn. Punktene under er en lokal presisering av tiltakene beskrevet i veilederen. Elever og ansatte bør derfor lese begge dokumenter.

Ved lokalt smitteutbrudd: dersom elever eller ansatte får påvist smitte, vil smittevernoverlegen i kommunen pålegge de nødvendige vedtak om isolasjon/karantene. Dersom enkelte grupper av elever/lærere er i karantene/isolasjon, utføres opplæring og arbeidsoppgaver så godt det lar seg gjøre hjemmefra, mens hoveddelen av aktivitetene fortsatt er organisert med utgangspunkt i tilstedeværelse på skolen for de øvrige. Dersom hele eller størstedelen av elevgrupper er hjemme i karantene, vurderes det å la undervisningsopplegget foregå digitalt. Elevene som er på skolen, må da følge det digitale opplegget derfra. For øvrig gjelder retningslinjene for gult nivå inntil myndighetene iverksetter rødt nivå for videregående skole.

Dersom myndighetene iverksetter rødt tiltaksnivå for vgs., gjelder følgende:

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning:

 1. Syke personer skal ikke være i på skolen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Når det gjelder pkt. 1, skal elever eller lærere med symptomer på sykdom ikke komme på skolen, før en har vært symptomfri i minst ett døgn. Symptomer en vet skyldes pollenallergi, er likevel OK. Det er også OK å være på skolen dersom en har mindre symptomer i etterkant av en forkjølelse, og allmenntilstanden ellers er god- alle med symptomer oppfordres til å la seg teste for coronaviruset, men en negativ test er i seg selv ikke tilstrekkelig for å komme tilbake på skolen.

Dersom en elev eller ansatt er bekreftet smittet av korona, gjelder myndighetenes bestemmelser om isolasjon. Dersom en har vært i nærkontakt med en med bekreftet korona-smitte, eller har dette i husstanden, gjelder myndighetenes bestemmelser om karantene.

Dersom en lærer er fraværende av smittevernhensyn, men ville ha vært på jobb i en ordinærsituasjon, skal læreren sørge for at opplæring gis digitalt der dette er mulig.  Arbeidsplassen er åpen for alle ansatte, men det anbefales bruk av hjemmekontor der dette er mulig.

Dersom skolen har elever som er i risikogruppe, utarbeides det særskilt avtale med denne eleven om eget skoleopplegg hjemmefra. Ansvarlig er kontaktlærer og avdelingsleder. Dersom vi har ansatte som er i risikogruppe, utarbeides det særskilt avtale med denne om arbeid hjemmefra. Ansvarlig er personalansvarlig.

Alle elever for øvrig skal møte til den undervisning som gis på skolen, og delta på den undervisningen som gis som digital hjemmeundervisning. Det vil være en egen plan for når hvilke elevgrupper er på skolen og når de må følge opplegg hjemmefra. Myndighetene har innført egne regler for fraværsføring, se oppdatert informasjon om dette på UDIR.no. Det føres ellers fravær på vanlig måte.

Dersom en blir syk på skolen, skal en hjem så snart som mulig. En bør da ikke bruke offentlig transport. Foresatte til elever under skal 18 år varsles. Dersom syke mennesker skal håndteres, og en avstand på 2 m ikke kan overholdes, skal skolen ha tilgjengelig munnbind. Ut over dette, skal ikke munnbind benyttes.

Alle besøkende til skolen, skal registreres i en logg i resepsjonen ved ankomst. Dette muliggjør ev. smittesporing i etterkant dersom det blir behov for det.

Hygienetiltak:

God hånd- og hostehygiene

 • Alle elever og ansatte må vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder ved ankomst, i pauser, ved toalettbesøk, når hender er synlig skitne, og før og etter lunsj/spising. Håndvasken bør gjennomføres grundig, men skånsomt for å unngå skader på huden. Unngå å gni på huden med papirhåndklær, og bruk gjerne hudkrem for å unngå hudskader. Det vil være spritdispensere der det ikke er tilgjengelig vask og såpe. Det er også viktig håndhygiene å unngå kontakt mellom hender og eget ansikt.
 • Alle elever og ansatte må for øvrig følge hygieneråd fra Folkehelseinstituttet som er oppslått rundt på skolen.
 • Hostehygiene: Se veilederen og informasjon for øvrig.
 • Alle ansatte unngår bruk av ringer og håndsmykker.

Renholdstiltak:

 • Det vil utføres grundig og hyppig renhold på skolen for å forebygge smitte.
 • Utsatte områder (kan f.eks. være toaletter og vaskeservanter, dørhåndtak, trappegelendere, felles IKT-utstyr, lysbrytere, stoler og bordflater i fellesområder) skal ha forsterket renhold. Ansvar: avd.leder og renholdsleder.
 • Elevgruppen tørker over flater på pulter og stoler etter en økt før et klasserom forlates. Faglærer er spriter pultene og er ansvarlig for at dette blir gjort.
 • Det legges fram rutinebeskrivelse og utstyr for å tørke av bord, stoler, dørhåndtak etc. i møterom etter bruk. Møteleder er ansvarlig
 • Ekstra desinfiseringsmiddel settes fram i skolens resepsjon/lager.
 • All bruk av rom vil registreres slik at rommene kan vaskes og klargjøres til bruk etter endt skoledag.

 

Regulering av kontakthyppighet:

 • Alle elever og ansatte skal holde minst èn meters avstand til andre gjennom hele skoledagen/arbeidsdagen, både i selve undervisningssituasjonen og i pauser/fellesarealer. Alle lærere må velge undervisningsform som ivaretar dette.
 • Skolebussene vil gå som vanlig, men det kan komme restriksjoner her (sjekk AKT.no eller AKT-appen for ruteopplysninger). Elever og ansatte bør likevel unngå kollektiv transport dersom de kan.
 • Alle elever og ansatte unngår unødvendig fysisk kontakt, som håndhilsning, klemming etc. Elever skal ivaretas etter behov. 
 • Alle klasser benytter klasserom og praksisareal i henhold til timeplanen. På hvert klasserom skal elevene ha faste plasser, og de skal ha faste samarbeidspartnere/grupper. Pulter vil være plasser enkeltvis med avstand i klasserommene og skal ikke flyttes på. Elevene kan benytte eget klasserom i pausene, eller være utendørs. Elevene oppfordres til å være ute, heller enn å benytte de felles oppholdsarealene innendørs.
 • Elever eller ansatte har ikke lov til å benytte andre rom til undervisning, møter etc., uten at dette er tilordnet fra avdelingsleder, som godkjenner og registrerer bruken av rommet.
 • Elever og ansatte skal ikke være sammen med andre enn de de er i klasse med eller ha undervisning for. Ut over undervisningen, gjelder avstandsreglene i myndighetenes smitteverntiltak. Ansatte kan benytte sine kontorpulter, men opprettholde avstand så godt det er mulig.
 • Både elever og ansatte forsøker så langt som mulig å opprettholde god avstand til andre (minst 1 meter) i undervisningen og i løpet av skoledagen for øvrig. Dette er et ansvar som påligger hver enkelt av oss. Kantinepersonell, fagarbeidere, og øvrige ansatte har ansvar for å veilede elevene til å holde avstand og ha atferd som ivaretar smittevernhensynene.
 • Kantina vil være åpen for salg av mat som er innpakket som enheter. Tilgangen i kantina vil reguleres slik at vi opprettholder avstand og unngår trengsel.
 • Avvikling av salg til frokost og lunsj i kantina skjer i to puljer. HT og Vg1 har tidlig frokost kl. 08:45 og lunsj kl. 11:00. Vg2 og VG3 har frokost kl.09:00 og lunsj kl. 11:15.
 • Det utarbeides egne rutiner for bruk og renhold av praksisarealene og utstyr. Det brukes personlig utstyr så langt det lar seg gjøre. Ved bruk av felles utsyr, er det viktig at kontaktpunkter på utstyret rengjøres etter bruk. Ansvar: Avdelingsledere i samarbeid med drift/koordinator. Alle vasker benyttet undervisningsutstyr når en forlater arbeidsstedet.
 • Ordinære klasserom vil være åpne og tilgjengelige i pausene. Det er bare de elevene som skal ha påfølgende time i rommet som har anledning til å være i rommet i kortpausene, og de skal holde seg til egen sitteplass. I lunsjen kan elevene oppholde seg i klassens basisklasserom, dersom det er egnet til dette. Elever skal ikke oppholde seg i skolens ganger eller passasjer som er ment for gjennomgang.
 • Elever og ansatte oppfordres til å ta pauser utendørs om været tillater det. Husk å vaske hendene når en kommer inn igjen. Kontorer og personalrommet holdes åpent for ansatte, men husk å holde god avstand.
 • Arrangementer og møter med store forsamlinger gjennomføres ikke. Alle møter over 8 deltakere, gjennomføres digitalt. Det vurderes digitale løsninger også for møter med færre enn 8 deltakere. Foreldresamtaler bør gjennomføres digitalt. Eksterne besøk vurderes individuelt Eksterne besøk vurderes individuelt og holdes til det som er strengt nødvendig. Tur utenlands og innenlands gjennomføres ikke.
 • Alle pulter, stoler og annet møblement er satt opp med best mulig avstand og antall, og møblene skal ikke flyttes på, verken i klasserom eller i fellesarealer.
 • Reglene om èn meters avstand gjelder hele tiden og for alle elever, ansatte og andre brukere. Tiltak for å unngå trengsel i særskilt utfordrende situasjoner, som ved tolaetter, gang/trappoppgang, vil bli vurdert fortløpende.

Særskilt om kroppsøving:

Det vil i så stor grad som mulig benyttes utearealer til kroppsøving, der dette er mulig. Dersom hallen og garderober er tilgjengelige, benyttes de på en slik måte at en søker god avstand og minimerer smittefare. Aktiviteter som medfører nærkontakt, unngås. Dusjing kan gjennomføres dersom det ikke medfører trengsel, men anbefales utsatt til elevene kommer hjem. Avdelingsleder og fagansvarlig er ansvarlig for å sette opp nærmere retningslinjer for dette.

Brudd på smittevernreglene:

Det forventes at både elever og ansatte forsøker å følge opp disse smitteverntiltakene så godt som mulig. Dersom noen bryter reglene, skal ansatte gi påminning og veiledning om dette. Dersom det oppdages bevisste brudd på retningslinjene, behandles det som en atferdssak.

Kontaktinformasjon ved informasjon om smitteutbrudd etc.:

Rektor Anita I. Fredriksen, tlf. 922 25 860 

Utdanningsdirektør Agder fk. Arly Hauge, tlf. 909 77 432

Direktør for folkehelse Agder fk. Vegard Nilsen, tlf. 601 40 078

Revidert 05.01.20

Til toppen