Teknologi- og industrifag

Vi starter opp med dette programområdet høsten 2023. Da starter vi med 2 klasser på vg1. Høsten 2024 blir det oppstart på vg2 industriteknologi.

Vi er en helt ny skole med moderne og attraktive lokaler. Vi satser stort på entreprenørskap og nytenking, på det nyeste innen teknolog og vi har eleven i fokus.

Hvorfor skal du velge Søgne videregående skole:

Vi er bærekraftskolen - i et lærende felleskap, mellom ambisiøse elever og faglig sterke lærere, utvikler vi kompetanse for fremtiden. Vi skal tenke bærekraft i alt vi gjør, og det forplikter. 

Vi har eleven i sentrum - elevene er det aller viktigste vi har. Vi skal motivere for at alle skal få frem sitt beste og kjenne mestring sammen, i et trygt og godt læringsmiljø. 

Vi er opptatt av nytenkende læring - elever, medarbeidere og ledere er engasjert i læringsarbeidet. Vi tar det digitale løftet gjennom læring i nye former, på digitale flater og teknologi skal understøtte mange viktige prosesser. 

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og være flink med hendene
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker 
 • faglaborant, operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, vaskerioperatør
 • bilskadereperatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin, eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
 • Se alle yrker og kompetanser

Teknologi- og industrifag

Fag- og timefordeling vg1

Fag- og timefordeling vg1 teknologi- og industrifag (TIF)
Fag Timer pr. uke
Engelsk 5 timer
Matematikk 3 timer
Naturfag 2 timer
Kroppsøving 2 timer
Konstruksjons- og styringsteknikk 5 timer
Produksjon og tjenester 7 timer
Produktivitet og kvalitetsstyring 5 timer
Yrkesfaglig fordypning 6 timer

Programfag vg1

Konstruksjons- og styringsteknikk

I dette faget lærer elevene helse- miljø- og sikkerhetsregler og krav som gjelder elektriske, hydrauliske og pneumatiske anlegg. De lærer å utvikle skjemaer med grunnleggende komponenter som brukes i elektriske, hydrauliske og pneumatiske anlegg og utføre grunnleggende beregninger innenfor disse anleggene. Elevene kobler opp, tester og feilsøker på automatiserte og manuelle styringssystemer basert på anlegg og maskiner, de tolker og forklarer sammenhengen mellom utførte målinger innenfor elektro, hydraulikk og pneumatikk. Elevene bruker programmer for 2D- og 3D-dataassisterte konstruksjon og dataassistert produksjon til grunnleggende tegning og dokumentasjon og mer.

Produksjon og tjenester

Elevene lærer å bruke materialer, teknikker og utstyr i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. De lærer å anvende ergonomisk riktige teknikker og bruke egnede håndverktøy, måleverktøy og maskiner for bearbeiding av materialer innenfor produksjon. Elevene demonterer og monterer maskinelementer til ulike arbeidsoppgaver og beskriver arbeidsoppgaver innenfor produksjon og tjenester basert på tegningsunderlag og prosedyrer. De lærer om de spesifikke egenskapene ved ulike materialer og lærer hvordan de kan påvirke det ytre miljøet. Elevene gjennomfører termiske, kjemiske og mekaniske sammenføyingsmetoder. De skal lære å beskrive betydningen av bærekraftig utvikling av produkter og tjenester.

Produktivitet og kvalitetsstyring

Elevene skal her lære å gjennomføre og dokumentere arbeid i samsvar med gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet. De skal lære om nødvendige rapporteringskrav som er relevante for arbeidsoppgavene og bruke aktuelle håndverktøy og diagnoseutstyr ved service, utbedring og reparasjoner på maskiner og utstyr, og tolke måleresultater. Elevene bruker metoder og teknikker for overflatebehandling, de bearbeider relevante materialer, beregner kostnader av arbeidsoppgaver og beskriver logistikken fra innkjøp til gjenvinning av et produkt. De lærer også om hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv.

Yrkesfaglig fordypning

I yrkesfaglig fordypning får elevene mulighet til å bli kjent med ulike yrker som studieretningen fører frem til, eller velge teorifag innen studiespesialisering eller påbygging til generell studiekompetanse.

Fag- og timefordeling vg2 industriteknologi

Fag- og timefordeling vg 2 industriteknologi
Fag Timer pr. uke
Norsk 4 timer
Samfunnsfag 3 timer
Kroppsøving 2 timer
Teknologi 12 timer
Vedlikehold 5 timer
Yrkesfaglig fordypning 9 timer

Programfag vg2 industriteknologi

Teknologi

I dette faget skal elevene lære å bruke maskiner og utstyr til å bearbeide aktuelle materialer i tråd med gjeldende helse- miljø- og sikkerhetsrutiner, og de skal sørge for orden og renhold på arbeidsplassen. 

Vedlikehold

Her lærer elevene å utarbeide og følge sikker jobb-analyser ved farlige operasjoner i henhold til gjeldende forskrifter. De lærer å bruke riktig verktøy og utstyr til vedlikehold og reparasjoner og arbeide på elektriske og automatiserte systemer ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid etter instrukser og gjeldende forskrifter. 

Yrkesfaglig fordypning

I yrkesfaglig fordypning får elevene mulighet til å bli kjent med ulike yrker som studieretningen fører frem til, eller velge teorifag innen studiespesialisering eller påbygging til generell studiekompetanse.