Voksenagronomutdanning

Søgne videregående skole har med midler fra Landbruksdepartementet tilbud om agronomutdanning for voksne ("voksenagronomen"). Utdanningen er basert på samlinger en gang pr. måned og innlevering av oppgaver på nett mellom samlingene. Elever som har plass på utdanningen fullfører VG3 Landbruk våren 2022.

Vil du bli agronom?

Søknadsfrist: Informasjon kommer på skolens nettsted i løpet av februar/mars med søknadsfrist 15. mai dersom det fortsatt gis støtte fra Landbruksdepartementet

Kostnad: Gratis utdanning. Elevene kjøper selv bøker og nødvendig arbeids - og verneutstyr. 

Utdanningssted: Søgne videregående skole, Søgnetunet

Tidsrom: Samlingsbasert over 2 skoleår

Skolestart: August / September 

Tidsrom: Samlingsbasert over 2 skoleår  

Sluttkompetanse: Opplæringen gir kompetanse tilsvarende programfagene på VG2 landbruk og gartnernæring og Vg3 landbruk.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bakgrunn:

I 2017 ble partene enige om å sette av midler til en nasjonal modell for voksenagronomen basert på anbefalingene i utredningsrapporten Voksenagronomen utredning av en nasjonal modell (TFoU - rapport 2017:3). I tillegg ble partene enige om å sette av to mill. kroner til utvikling av felles digitale løsninger til bruk i opplæringen. I 2018 ble ordningen utvidet til også å gjelde gartneropplæring for voksne, tilsvarende Vg3 gartnernæring. Ordningen skal fortsatt ha betegnelsen nasjonal modell for voksenagronomen.

Ordningen er forbeholdt fylkeskommunale tilbud, og det forutsettes at den er i henhold til opplæringsloven med forskrifter, blant annet når det gjelder realkompetansevurdering (Opplæringsloven § 4A-3 og forskrift § 6-46,) og kravene til vitnemål (forskrift § 1-13 og § 3- 42). Videre skal følgende kriterier være oppfylt:

 • Opplæringen skal fordeles over to år og ha et faglig innhold i tråd med læreplanene på Vg2 landbruk og gartnernæring og Vg3 landbruk eller Vg3 gartnernæring. Fullført opplæring gir yrkestittelen agronom eller yrkestittelen gartner. Innenfor programfaget landbruk er det mulighet for regionale tilpasninger når det gjelder vektlegging av ulike temaer og produksjonstyper, slik det praktiseres på naturbruksskoler i dag.
 • Tilbudet skal være organisert som samlinger i kombinasjon med nettundervisning. Om lag 20 prosent av timekravet i læreplanen skal benyttes til samlinger, dvs. gjennomsnittlig mellom 160-185 timer i løpet av skoleåret. Av disse skal minst en tredel være i form av praktiske øvelser. Formålet er å sikre tilstrekkelige omfang av praktiske øvelser i kombinasjon med tilpasset teoriundervisning under samlinger, og nettundervisning og digitale læremidler mellom samlinger (ref. kartlegging av behov dokumentert i utredningsrapporten og hvilke muligheter som ligger i opplæringsloven § 4A-3).
 • Tilbudet skal ha en nedre aldersgrense for opptak som settes til 25 år. Vi gjør oppmerksom på at fylkeskommunene ikke har anledning til å ta imot betaling fra deltakerne, jf. Opplæringsloven § 4A-3 fjerde ledd og § 4A-4 andre ledd.

Emner som blir tatt opp:

 • Stell og fôring, avl av husdyr, ulike produksjonsformer som melkeku, ammeku og sau.
 • Traktorlære og -kjøring, vedlikehold av maskiner
 • Vedlikehold av bygninger og teknisk utstyr
 • Bruk og stell av motorsag, hogst, skogsdrift
 • Jord- og plantelære
 • Gjødsling og gjødselplanlegging
 • Økologisk landbruk
 • Landbruksøkonomi og regnskapslære
 • Bedriftsetablering og forretningsplan
 • Driftsplanlegging
 • Kvalitetssikring
 • Planer, lover og regelverk knyttet til landbruket
 • Biologisk mangfold, naturforståelse, kulturlandskap og utmarksforvaltning

 

Utdanningen går over 2 år, første året fokuseres det på fagene i VG2 Landbruk og gartneri:

 • Forvaltning og drift
 • Produksjon og tjenesteyting
 • Prosjekt til fordyping (valgfag, for eksempel traktor og maskiner, økologisk landbruk mm)

 

Det andre året jobbes det med fagene i vg3 landbruk

 • Plante- og husdyrproduksjon
 • Utmark og kulturlandskap
 • Gardsdrift
 • Valgfag f.eks økonomi og driftsledelse, næringsdrift med mer

Utdanningsløpet er eksamensforberedende. Det utstedes kompetansebevis på gjennomført opplæring.

Dokumentasjon av utdanning og praksis: Du må sende inn vitnemål fra videregående opplæring. Vitnemål fra utdanning utover dette, er ikke nødvendig. Legg eventuelt med dokumentasjon på relevant praksis. Praksis må ha en varighet på 6 måneder for at søker skal prioriteres foran de uten praksis.

Skolen forbeholder seg retten til å ta inn elever etter yrkesmessig behov. Det tas forbehold om at støtte blir gitt til utdanningsløpet. 

Til toppen