Elevenes skolemiljø, §9A

Hensikt med arbeidsprosessen

 • følge opp elever iht. gjeldende lov og forskrifter
 • ivareta elever som opplever seg krenket
 • ha nulltoleranse for mobbing
 • bedre elevenes psykososiale skolemiljø

 

Kvalitetskrav

Kjennetegn på god praksis er først og fremst at:

 • rutinen er kjent og innarbeidet i organisasjonen.
 • beskrevne handlinger gjennomføres som en integrert del av løpende arbeid i skolenes årshjul.
 • rutiner, skjemaer og maler felles for alle skoler i Aust-Agder skal brukes. Følg lenkene i årshjulet/bruk standardtekster i word.
 • praktisering av rutinene er etterprøvbare for skoleeier og fylkesmannen som vedtaksmyndighet.

 

Gjennomføring

Rektor pålegges et særlig ansvar blant annet med å fordele oppgaver knyttet til undersøkelses- og tiltaksplikten, men alle ansatte har ansvar for å følge med og melde fra. Det forutsettes at dokumentet gjennomgås og innarbeides i skolenes egne rutiner.

 

Handlinger

 • a. Noen handlinger går fortløpende gjennom hele skoleåret:
  • følge opp elevers trivsel på skolen
  • vurdere om det er elever som har en vanskelig (skole)hverdag og som må henvises videre til relevant instans
 • b. Handlinger knyttet til en bestemt tid, er beskrevet i Årshjul for videregående opplæring i Aust-Agder

 

Referanser

 

Les hele skrivet (PDF): Plan §9-A_ AAfk_juni2019 (PDF, 208 kB)