Skoleskyss skoleåret 2019 - 2020.
Nytt i år angående skoleskyss er at alle elevene i videregående elever må søke skoleskyss i AKT sin digitale skoleskyssportal. Det er ikke lengre mulig å sende papirsøknader. Elevene søker her; https://skoleskyss.akt.no.

For elever som er bosatt i sentrale deler av Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand, er retten til fri skoleskyss opphørt.

Elever i dette området kan kjøpe Ungdomskort hvis de er under 20 år, og Ung voksenkort hvis de er over 20 år, eller fyller 20 under skolegangen. Prisdifferansen mellom Ung voksenkort og Ungdomskort refunderes halvårlig. Informasjon om dette får du på skolen.

I enkelte områder med mindre utbygd rutetilbud, kan elever fortsatt få tildelt skolereisekort. Dette gjelder elever bosatt på følgende steder:

- Ytre Randesund

- Ålefjær, nord for Jærnesheia

- Nord for Samkom

- Ravnås og Drivenes

- Vest for Oftenes/Samfundets skole og Lohne

- Øst for Langenes til Vågsbygd

- Nord for Stokkeland.

 

Elektroniske skolereisekort for videregående skole:

Skolereisekortet gir kun rett til reise mellom hjem og skolen i henhold til skoleruta ved aktuell skole. Kortene er ikke gyldige i skolens ferie- og fridager. Kortet inneholder to reiser til dagen.  Reisen kan utføres mellom kl. 06.00 og 20.00. For elever som har delt bosted og kun krav til skyss fra en av foresatte, kan kortet kun brukes de dagene hvor eleven har skyssrett fra den ene foresattes hjem. Dersom enkelte elever har reise mellom studiesteder enkelte dager, kan antallet reiser endres disse dagene. Dette skal alltid avklares med AKT i hvert enkelt tilfelle. Dersom elven ikke klarer å gjennomføre skoleskyssen med tildelt antall reiser, kan antall reiser tilpasses.

Det elektroniske skolereisekortet kan ikke benyttes til ekskursjoner, arrangementer i skolens regi, når elever har praksisplass i undervisningen m.v. Skolene må håndtere andre reiser som tidligere da skolereisekortet kun gjelder for reiser mellom hjemmet og skolen for elevene.

av Åtland, Kristin, publisert 8. mars 2017 | Skriv ut siden